El mes de març de l’any 2011, un grup d’enginyers industrials aficionats al món ferroviari i al modelisme en particular, consoliden, dins del marc de la Comissió de Cultura de l’Associació dels Enginyers Industrials de Catalunya, el projecte ENGITREN amb la seva presentació pública en un acte celebrat a la Sala-Auditori Pompeu Fabra de la nostra seu. ENGITREN defineix un nou àmbit cultural de participació del col·lectiu dels Enginyers Industrials i del públic en general, que abasta tots aquells aspectes relacionats amb el ferrocarril real i a escala.

La iniciativa del projecte ENGITREN neix, d’una banda, per l’escassa cobertura informativa en el camp de les tecnologies i de l'explotació del ferrocarril i de l’altra, per la constant evolució de les tecnologies digitals en l’àmbit del modelisme. Aquestes premisses han estat raons suficients per a crear un grup de treball que reivindiqui la importància del ferrocarril en general i alhora aportar la necessària dosi de rigor en el camp del modelisme ferroviari a escala, en els aspectes de la implantació, el control i l’ explotació.

 Els objectius d’ENGITREN pretenen crear un entorn participatiu d’ampliació dels coneixements ferroviaris en general, tan culturals com tecnològics, d’intercanvi de d’idees i d’opinions, on fer patents les similituds i considerar les discrepàncies entre el ferrocarril real i el model, sempre sota la perspectiva de la realitat i del seu entorn com a guia de referència per al desenvolupament de l’afició.

ENGITREN té com a vocació la cooperació permanent amb d’altres Comissions dels EIC en temes relacionats amb l’àmbit ferroviari i pretén mantenir col·laboracions amb institucions públiques culturals, com el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNactec) i el Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú. També amb entitats privades com les diverses Associacions d’Amics del FF.CC existents i amb publicacions especialitzades.

De la mà de les empreses ferroviàries del nostre país, es vol participar en activitats de tipus tecnològic i de divulgació. Viatges i visites a trens turístics, a instal·lacions reals i en miniatura i a entitats interessades en la recuperació i conservació de material ferroviari històric.

En aquest marc d’actuació ENGITREN desenvolupa, des de l’inici de la seva existència i amb periodicitat mensual, una sèrie d’activitats de divulgació, principalment conferències, sobre temàtiques relacionades amb el ferrocarril real i model, contemplades des d’òptiques que van des de l’aspecte purament tècnic, passant per les de component exclusivament cultural, fins la visió i anàlisi econòmica de determinats grans projectes ferroviaris. L’oferta compagina alternativament les propostes sobre el FF.CC. real amb les referents a temes de modelisme.

Durant aquest període de temps s’han celebrat 42 conferències sobre temes diversos, 26 sobre tren real i 16 sobre tren model, que han deixat palès un especial interès entre els participants envers tot allò relacionat amb l’ampli ventall de perspectives que ofereix el món ferroviari, generant una important assistència als actes presentats.

Les ponències, de caràcter obert, estan elaborades per persones amb amplia i reconeguda experiència en el camp tractat. Així s’han presentat diversos treballs a càrrec de companys del nostre col·lectiu i de persones provinents d’administracions ferroviàries locals i de l’Estat i de l’àmbit acadèmic universitari.

Es de destacar que el mes d’Octubre de 2014, i amb la col·laboració del Consolat Suïs de Barcelona, es va presentar el projecte del nou túnel del Gotthard, sent el ponent el màxim responsable tècnic de l’empresa constructora.

Així mateix s’han realitzat visites a maquetes de tren model amb especial rellevància.

L’esperit del desenvolupament d’aquestes activitats rau en compartir l’experiència del professional del ferrocarril real amb els coneixements del modelista per tal d’apropar aquests dos móns i assolir criteris correctes que, en la mesura de lo possible, siguin fidels a la realitat en la pràctica del modelisme.

Com a medi divulgatiu de les seves activitats, ENGITREN ha suscrit un conveni de col·laboració mútua amb la revista de modelisme MÁSTREN. Aquesta revista publica mensualment l’Agenda d’activitats previstes per ENGITREN així com notes de premsa dels actes realitzats.

També ha publicat articles confeccionats per membres del Col·lectiu.

Les activitats d’ENGITREN estan coordinades per un Grup de Gestió format per cinc membres del col·lectiu dels enginyers industrials i funcionalment organitzat en base a una normativa interna pròpia aprovada per la Presidència de la Comissió de Cultura de l’AEIC.

Des d’aquesta nova porta a l’exterior que representa la creació de la pàgina web de la Comissió de Cultura, volem crear i mantenir un nexe d’unió entre els companys interessats en aquests temes i encoratjar-los a participar plegats d’aquest projecte i descobrir noves oportunitats personals en l’ample univers de l’afició pel món ferroviari.