Un aspecte específic de l’ús energètic és la gestió energètica, aspecte complementari vinculat i indestriable del coneixement de les millors tecnologies disponibles. La gestió energètica és un dels pilars estratègics de les empreses, ha passat de ser un tema de l'especialista gestor energètic a formar part de l'estratègia: especificació de productes, optimització de processos i sistemes energètics incloent la inserció de les energies renovables tot això amb la finalitat de guanyar competitivitat en un marc respectuós amb les exigències del canvi climàtic.

En aquest sentit la gestió eficient de l'energia juntament amb la inserció de les energies renovables és una de les bases d'actuació per aconseguir la Transició a una energia ecològica que pretén el PNIEC.

El PNIEC estableix un objectiu ambiciós de reducció del consum d'energia primària en tots els sectors (-39,%). Aquests objectius com indica el PNIEC s'han d'assolir per la millora de l'eficiència energètica en el sector domèstic, terciari i industrial. En tots ells s'haurà d'actuar sobre la millora de processos i substitució d'equipaments o processos energèticament ineficients, especialment en el cas industrial, renovació energètica del parc d'edificacions, públiques i privades, etc.

Al costat del PNIEC en els últims mesos s'han publicat el RDL 19/2018 sobre autoconsum i el RD 244/2019 de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum.

Els RDL 192.018 i RD2442019 estableixen una regulació tendent el primer a facilitar l'autoconsum i el segon el desenvolupa establint la possibilitat d'establir microxarxes connectades al sistema general en què s'integrin la generació renovable, l'emmagatzematge d'energia i la figura encara per regular l'agregador de demanda, possibilitats que donaran sens dubte un gir molt important a la gestió de l'energia en el seu tram final en tots els sectors. Gir que en el cas industrial pot significar una important reducció de costos i millora de la competitivitat.

La gestió de l’energia haurà de contemplar els reptes del canvi climàtic i la seva repercussió en la gestió de l’energia, difonent la gestió de bones pràctiques de compliment d’aquests objectius.

 

Inscripció

Butlleta inscripció

Cal enviar la butlleta adjunta a comissions@coneixement.eic.cat.

Per a més informació pots posar-te en contacte amb l'Àrea de Coneixement al 93 295 78 04, o bé, per correu electrònic comissions@coneixement.eic.cat.