4t Congrés d'Energia a Catalunya

CONERCAT

4t Congrés d'Energia a Catalunya

Barcelona, 14 i 15 de febrer del 2017
Institut d’Estudis Catalans, Sala Prat de la Riba
c/Carme 47, 1er pis, Barcelona

Inscripcions a: www.coenercat.cat 

Or g a n i t z a :
A s s o c i a c i ó C o n g r é s d ’ E n e r g i a d e C a t a l u n y a
C o - o r g a n i t z a : S C T- I E C
C o l· l a b o r a : S COT- I E C

Programa preliminar: programa

Valoració: 

0
La teva valoració: Cap