L’entorn actual de l’energia, com a bé escàs, és un entorn de canvi,  impulsat per el entorn econòmic, l’aparició de noves tecnologies renovables competitives, els canvis en els mercats energètics, les noves demandes dels usuaris i els requeriments del canvi climàtic als que cal fer front amb urgència.

Les exigències del canvi climàtic que es materialitzen a nivell global en els acords dels països que formen part de les NNUU concretats en les reunions denominades COP i en concret les del COP21 i COP25, malgrat les seves limitacions i a nivell Europeu es concreten en les directives derivades del posicionament de la UE enunciades en el document "Clean Energy for All Europeans" (The EU Winter Package 30 nov. 2016),  a l’estat espanyol el Pla Nacional Integrat d'Energia I Clima "(PNIEC ), i a Catalunya,  en la Llei de Transició Energètica (agost de 2017) i el "Pacte Nacional per a la Transició Energètica".

La Comissió d’Energia dels Enginyers Industrials de Catalunya considera especialment rellevant  treballar en l’aplicació del Pla Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) i el Reial decret 244/2019, de 5 d’abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica que marquen el desenvolupament d'activitat energètica en els properes dècades.

Amb aquesta finalitat, la visió de treball de la comissió pretén integrar, debatre i reflexionar sobre la visió des de  dos  punts de vista:

 • des de les fonts de generació transport i distribució d’energia,
 • des del punt de vista de l’usuari final
 • junt amb una visió transversal sobre l’entorn regulatori.

Aquest doble aspecte coincideix amb  el ha establert el  EU Winter Package, donant valor i impulsant el concepte de “Consumidor actiu” o Prosumer.

El concepte de que el consumidor, residencial, industrial, de grups cooperatius, o de xarxes intel·ligents, que poden ser alhora productors d’energia elèctrica, en l’entorn de canvi tecnològic en particular, el de l’energia fotovoltaica,  està canviant el sistema elèctric tradicional, i es pretén impulsar encara més la seva transformació.

Per altra banda avui l’energia es un vector transversal que es present en forma determinant en moltes activitats i activitats econòmiques i industrials. Especialment pel seu impacte en el consum, la mobilitat i el transport i en l’estalvi i l’eficiència, la construcció.

L’energia ha estat des dels orígens de la indústria a Catalunya  el recurs bàsic sobre el que s’ha desenvolupat i els enginyers industrials l’han gestionada des de fa mes de 150 anys. Els enginyers hem de fer una reflexió continuada, fer un seguiment de com es gestionen i s’apliquen a la industria, a la construcció i als serveis  les millors pràctiques i les innovacions que s’estan produint son constants amb la digitalització i els nous coneixements energètics. El bon us energètic ha de ser l’eix conductor.

En particular caldrà fer un seguiment dels processos industrials intensius energètics, millorar els ratis d’intensitat energètica i de les millors pràctiques per a minimitzar, reduir i estalviar el seu consum.

 

Àrees d'interès

A la indústria

 • L'energia i els processos amb components de oleohidràulica i neumàtica
 • L’electròlisi, la generació d’H2 para una major eficiència de les energies renovables
 • Les corrents paràsites, la corrosió
 • Els processos amb gasos en altes pressions
 • L'emmagatzematge energètic; les bateries, l’aire comprimit, fly wheels
 • Les tecnologies d’aprofitament energètic: l’absorció, l’electro-aprofitament del calor
 • La mesura de l’energia. La mesura dels paràmetres energètics
 • La qualitat de l’energia. El Power Quality

A la construcció i als serveis

 • Edificis de consum zero
 • Tecnologies d’aïllament
 • Control eficient d’edificis
 • L’energia als centres sanitaris

A la mobilitat

 • El vehicle elèctric
  • El cotxe elèctric
  • Els autobusos elèctrics
  • Altres
 • El GN en el transport pesant

L’emmagatzematge de l’energia

 • Les bateries elèctriques, els carregadors.  Els condensadors de gran capacitat
 • Les piles de combustible
 • L’H2 el seu ús i futur com vector d’energia

En la qualitat dels serveis energètics

 • En el manteniment dels nivells de la qualitat del subministrament elèctric i energètic. El que anomenem “Power Quality”.
 • Les microxarxes
 • Evolució dels models de xarxa passius a models actius
 • La gestió de l’acumulació d’energia a les xarxes

 

Les àrees temàtiques. Els Grups de Treball

- Energies primàries

- Generació, transport i distribució d'energia elèctrica

- Energies renovables i solucions energètiques

- Gestió i eficiència energètica (Energy Management)

- Qualitat energètica (grup de treball transversal)

 

Subcomissions i Grups de treball

Grup de Treball d'Energies renovables i solucions energètiques Grup de Treball Sector elèctric Grup de Treball d'Energies primàries

Grup de Treball de Gestió i Eficiència Energètica Grup de Treball de xarxes Intel·ligents

Grup de Treball de Regulació energètica

Inscripció

Butlleta inscripció

Cal enviar la butlleta adjunta a comissions@coneixement.eic.cat.

Per a més informació pots posar-te en contacte amb l'Àrea de Coneixement al 93 295 78 04, o bé, per correu electrònic comissions@coneixement.eic.cat.

Comentaris recents