L’existència d’una Comissió de Construcció ha d’encaixar-se dins el conjunt de les Comissions existents en el si del Col·legi.
Aquesta hauria de dur a terme totes aquelles activitats que d’una forma o d’una altra tinguin que veure amb la construcció, en qualsevol dels àmbits competència dels professionals representats pel Col·legi. Quedarien doncs deslligats de l’objecte de la Comissió els temes de construcció relacionats amb competències exclusives de professionals d’altres col·lectius.

Objectius

1.-Convertir-se en un referent d’opinió davant els diferents estrats de la societat sobre les capacitats professionals i les competències legals del col·lectiu en matèria de construcció, així com la complementarietat i col·laboració professional amb altres col·lectius que també hi tenen competències, com ara arquitectes o enginyers d’altres especialitats.

2.-Liderar opinió en temes d'edificació i d'obra civil com poden ser temes d'obra urbanitzadora i d'infraestructures de serveis.
Constantment es produeixen esdeveniments que requereixen un posicionament ben fonamentat per part del col·legi. Aquest posicionament, o opinió, deuria ser pres en el si de la comissió desprès de l’oportú debat.

3.- Resposta del Col·legi a requeriments dels mitjans de comunicació. Així com tenir coneixement dels encàrrecs institucionals o similars fets al Col·legi vinculats a la Construcció i poder participar/orientar  en la seva adjudicació.
Sol ser requerida per part d’aquest mitjà la intervenció del col·legi davant d’un fet concret com a veu autoritzada: per exemple sinistre de les torres bessones de Nova York o incendi de l’edifici Windsor de Madrid. En aquestes ocasions, que es produeixen de forma sobtada, es requereix de forma urgent la intervenció als mitjans públics d’un enginyer versat en la qüestió (qüestions estructurals, de protecció contra incendis, etc). Des de la Comissió es podria cercar la persona idònia, tant si fos membre de la mateixa com si no.

4.- Presència del Col•legi en foros d’opinió. Impulsar la presència del col·lectiu en diferents estaments socials mitjançant una línia activa de comunicació.

5.- Representació del Col·legi davant d’altres institucions o estaments, o en esdeveniments concrets.
Aquest podria ser el cas de l’ITeC, Cambra de Comerç, Arquinfad (Premis FAD), o una fira com Construmat.

6.- Desenvolupament de documents que puguin ser d’utilitat per a la redacció de projectes de construcció, o que resultin d’interès en el sector.

7.- Participar directament o indirectament en el desenvolupament de nous texts legals, o valorar si som requerits projectes de llei o norma.

8.- Impulsar actes divulgatius, o informatius, de qüestions d’actualitat que interessin al col·lectiu afectat, incloent eventualment presentacions comercials de productes molt innovadors.

9.- Impulsar treballs en col•laboració amb altres col·legis professionals, estaments de l’Administració o Entitats professionals que esdevinguin un benefici o un estalvi per a tots els col•lectius o estaments implicats.

10.- Promoure jornades o cursets tècnics sobre temes d’actualitat, o d’interès general .Coordinar la promoció de jornades tècniques amb la participació conjunta d'empreses que ens aportin coneixement  de l'estat actual de les esmentades tècniques. Participar activament en l'elaboració i seguiment de programes de formació contínua del col·legi o d'altres entitats.

11.- Defensa dels interessos del col·lectiu en temes com procediments de contractació de projectes per part de l’Administració.

12.- Col·laboració estreta amb les demés Comissions del Col·legi, coordinant-nos transversalment amb les altres Comissions i Grups de Treball.

13.- Donar suport a la Direcció en temes relacionats amb construcció en la seva relació amb altres organismes externs.

Subcomissions i Grups de treball

Grup de Treball DGNB Grup de Treball BIM

Inscripció

Butlleta Inscripció